Coryphellina exoptata
Colpodaspis thompsoni nudibranchs Coryphellina lotos

Coryphellina exoptata

Coryphellina exoptata
Copyright Franca Wermuth